ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมขององค์กร

  1. มุ่งเน้นความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  2. มุ่งเน้นจริยธรรมในการทำงาน
  3. มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. มุ่นเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
  5. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

Comments are closed.