วัฒนธรรมองค์กร

  1. การทำงานเป็นทีม
  2. มีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และมีความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า

Comments are closed.