เป้าประสงค์

  • ผู้รับบริการได้รับการบริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  • องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
  • ประชาชนได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการและความจำเป็นด้านสุขภาพ
  • การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • ผู้ให้บริการมีความสุข ปลอดภัยจากการทำงาน และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ
  • ชุมชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
  • ประชาชนมีสุขภาพดี ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
  • เป็นหน่วยบริการที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ปลอดภัย สวยงาม
  • ผู้รับบริการพึงพอใจในการรับบริการ

 

Comments are closed.