ยุทธศาสตร์

      1.ด้านการพัฒนาสถานบริการ สูความเป็นเลิศด้านบริการ

      กลยุทธ์ 

 1. สถานบริการผ่านการประเมินคุณภาพหน่วยปฐมภูมิและมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านบริหาร บริการ  วิชาการ
 3. พัฒนาระบบบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ป้องกัน รักษา ส่งเสริม   ฟื้นฟู
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ  ถูกต้อง  ทันสมัย  ใช้การได้
 5. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และมีความปลอดภัย
 6. พัฒนากิจกรรมคุณภาพ  ในการให้บริการ  อย่างต่อเนื่อง
 7. ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเชิงบวกแก่ประชาชน ต่อเนื่อง

 

      2.ด้านการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

         กลยุทธ์ 

 1. มี อสม.เชี่ยวชาญ  ครบทุกสาขา
 2. มี อสม.ดีเด่น ประจำ รพ.สต.ครบทุกสาขา และเป็นตัวแทน   อสม.ดีเด่น ระดับ อำเภอ อย่างน้อย 1 สาขา
 3. หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ครบ 4  หมู่
 4. หมู่บ้านผ่านการประเมินหมู่บ้านปรับเลี่ยนพฤติกรรม ครบ 4  หมู่
 5. ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินคุณภาพ ร้อยละ100
 6. โรงเรียน รักษามาตรฐานคุณภาพ โรงเรียนระดับทอง 
 7. นำร่อง วัดส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่  อย่างน้อย 1 วัด
 8. ชมรมผู้สูงอายุ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
 9. ชมรม ทู บี นัม เบอร์ วัน บ้านสมหวัง  รักษามาตรฐาน ชมรมฯ ประเภทชุมชน

 

      3.ด้านการเงิน  การคลัง

      กลยุทธ์  

 1. จัดทำแผนการเงิน  การคลัง
 2. ดำเนินการ จัด ซื้อ – จ้าง  ตามระเบียบ   ตามแผน
 3. จัดหางบประมาณเพิ่มเติม  จากหน่วยงานภายนอก
 4. การดำเนิน ด้านการเงิน  การคลัง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประสิทธิภาพ  คุ้มทุน

 

      4.ด้านบุคลากร

 1. แผนพัฒนาบุคลากร
 2. ตามความต้องการส่วนบุคคล
  – 
  เวชปฏิบัติ(การรักษาพยาบาลเบื้องต้น)
 3. ตามความต้องการขององค์กร
  – พัสดุ /การเงิน การคลัง
  – คุณภาพบริการตามมาตรฐานต่างๆ
  – สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาคุณภาพการบริการของหน่วยงาน                                    

Comments are closed.