วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      องค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐาน ผสมผสานการมีส่วนร่วมของชุมชน

พันธกิจ

      พัฒนาหน่วยบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยปฐมภูมิ ให้ผ่านเกณฑ์

      พัฒนาระบบการทำงานเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

      พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร ด้านบริการ และวิชาการ  ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

      พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ ให้ทันสมัย ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  มีประสิทธิภาพ

      สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

      พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในชุมชน