ข้อมูลทั่วไป

ประวัติศาสตร์

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานที่ตั้งได้รับความเอื้อเฟื้อจากวัดบ้านใหม่พัฒนา พื้นที่ ๑ ไร่ ๒ งาน สร้างด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔         

   ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ สถานีอนามัยบ้านใหม่พัฒนา ได้รับความเสียหายจากพายุฟอร์เรสต์ จึงต้องรื้อถอนอาคารและยกระดับให้สูงขึ้นกว่าระดับที่เคยถูกน้ำท่วม ซึ่งได้งบประมาณในการซ่อมแซมส่วนหนึ่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกส่วนหนึ่งจากการบริจาคของพรรคประชาธิปัตย์ และเปิดทำการ ณ อาคารหลังใหม่เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

   ปี ๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

   ปี ๒๕๕๕ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทนแปลน ๒ ชั้น เปิดทำการณ ที่ทำการใหม่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ทำเลที่ตั้ง

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดประดู่  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ๑๗ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตในความรับผิดชอบ

   ทิศเหนือ      จดกับหมู่ที่๒ ตำบลวัดประดู่

   ทิศตะวันออก    จดกับ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนทะเล และ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ทิศตะวันตก     จดกับอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ทิศใต้         จดกับอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รับผิดชอบ

   รับผิดชอบทั้งหมด 4 หมู่บ้าน / 10 ชุมชน ประกอบด้วย

  • (หมู่ 5, 6, 8 และ 9 ต.วัดประดู่)
  • โรงเรียน 1 โรง ศพด. บ้านสมหวัง 1 แห่ง วัด 3 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง โรงงาน 4 แห่ง บ้านจัดสรร 3 แห่ง
  • เป็นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท หมู่ที่ 5 ตำบลวัดประดู่ มีประชากร ถึงร้อยละ 50 ของ ประชากรทั้งหมด

ตารางแสดงข้อมูลประชากรกลางปี 2562

หมู่ที่          ชื่อหมู่บ้าน

หลังคาเรือน จากทะเบียนราษฎร์และสำรวจ

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ 5     บ้านคลองใหม่

608 1,206 1,323

2,529

หมู่ 6     บ้านใหม่พัฒนา

301

590 552

1,142

หมู่ 8     บ้านพังจิก

427

637 688

1,325

หมู่ 9     บ้านเวียงประสาน

74 205 183

388

รวม

1,410

2,638 2,746

5,384

การจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ
* เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดกลาง

* สัดส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรในพื้นที่ตามกำหนด

* มีแผนของเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบุคลกรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

Comments are closed.